آنها هر دو هدیه کریسمس را داستانسکس ضربدری بدون دانستن آنها خریداری کردند.

Views: 557
مشکلی داستانسکس ضربدری نیست .. پس بیایید آن سکوی ها را امتحان کنیم.